Daniel B. Towner - 242 Ntseeg Hab Noog Lug Guitar Chords

Chords: C, G, F, A, Dm
242 Peb Nrug Yexus Moog Kev

[Verse 1]

C                  G           C
Peb nrug Yexus moog kev, Vaam khom Nwg tuav peb teg,
 F       C            G
Kev tsaus ntuj huvsi hloov ua tshaav ntuj
C                   G      C
Nrug Nwg moog tsi xob thim, Nwg nrug peb nyob ib sim
F         C       G    C
Hab nrug suavdlawg kws ntseeg hab noog lug.


[Chorus]

G      C
Ntseeg hab noog lug,
    A      Dm
Tsis muaj dlua lwm txuj kev
 G          C
Yuav zoo sab cuag Yexus txuj,
F     G    C
Yuav tsum ntseeg hab noog lug


[Verse 2]

      C               G       C
Yog muaj dluab tuaj ntxoov roog, Yog muaj txuj kev tsi zoo,
     F           C            G
Los Yexus yuav nrug nraim peb txhua tug
       C                 G      C
Txuj kev pluj txuj kev tuag, kev txhawj xeeb kev quaj ntsuag,
    F            C       G    C
Peb tsi ntshai yog peb ntseeg hab noog lug.


[Verse 3]

      C             G        C
Thaus peb qha Vaajtswv lug, yog peb ntsib luas tej ntxub,
     F       C      G
Peb tub paub luas yeej xub ntxub Yexus
     C           G         C
Yog peb raug luas thuam hab Yog peb naj nub nyuaj sab,
F         C       G    C
Yuav tsum muab sab rau ntseeg hab noog lug.

More chords by Daniel B. Towner: