Antônio Carlos Jobim - So Danzo Samba Guitar Chords

Antônio Carlos Jobim

bossa nova, latin classical, mpb, samba

Chords: G6/9, Db5, Bm6
Só Danço Samba
by Antonio Carlos Jobim


Intro: F#m9+/A
Só danço samba
  Dm7+     E7/9        Bm6
Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai
Bm5+
Só danço samba
  G6/9     D5/7+ Db5-/A
Só danço samba, vai
D7+
Só danço samba
  Dm7+     E7/9        Bm6
Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai
Bm5+
Só danço samba
  G6/9     D7+
Só danço samba, vai
Am6     D7/9 Db7/9  G6/7+
Já dancei o twist até demais
Bm6
Mas não sei
  E7/9
Me cansei
   F#m7   G9-/B  E7/9 A5+/7
Do calipso ao chá chá chá
D7+
Só danço samba
        E7/9        Bm6
Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai
Bm5+
Só danço samba
  G6/9     D7+ Db5-/A
Só danço samba, vai
(Várias vezes)
D7+
Só danço samba
        E7/9 Bm6
Só danço samba, vai
  Bm5+
Só danço samba
  A7/13    D7+
Só danço samba, vai

D7+/9 D#7+/9 D7+/9 D#7+/9 Em7/9 A7/13 D7+

More chords by Antônio Carlos Jobim: