Ali Haider Guitar Chords

Ali Haider
Genres: ghazal, pakistani pop, sufi

Guitar Chords:

Purani Jeans
Purani Jeans (ver. 2)
Purani Jeans (ver. 3)